Номинална стойност

Номиналната стойност е сумата на дълговото задължение, която е посочена като дължима в дълговия документ. Номиналната стойност не включва лихвените или дивидентните плащания, които по-късно могат да бъдат изплатени за срока на дълговия инструмент. Номиналната стойност може да се различава от сумата, платена за дългов инструмент, тъй като платената сума може да включва отстъпка или премия от номиналната стойност. На датата на падежа на дълговия инструмент неговият емитент ще го изкупи за номиналната сума.

Честото приложение на термина е по отношение на номиналната стойност на облигацията. Това е дължимата сума, както е посочено в сертификата за облигации. Типична номинална стойност на облигацията е $ 1000. Номиналната стойност на облигацията може също да бъде известна като нейната номинална стойност.

Номиналната стойност може да се прилага и за предпочитани акции, където сумата, посочена в сертификат за акции, се използва за изчисляване на процента дивидент, изплатен на инвеститорите. Например номинал от $ 1000 на сертификат за предпочитан акционер, когато се комбинира с изплащане на дивидент от 7%, означава, че всяка година ще се изплащат по $ 70 дивиденти.