Производно

Дериватът е финансов инструмент, чиято стойност се променя във връзка с промени в променлива, като лихвен процент, цена на стоката, кредитен рейтинг или валутен курс. Изисква или малка, или никаква първоначална инвестиция и се урежда на бъдеща дата. Дериватът позволява на предприятието да спекулира или да се хеджира срещу бъдещи промени в пазарните фактори при минимални първоначални разходи.

Примери за деривати са опции за кол, пут опции, форуърди, фючърси и суапове. Дериватите могат да се търгуват на гише или на официална борса.

Нефинансовият инструмент може също да бъде дериват, стига да е обект на потенциално нетно сетълмент (не доставяне или приемане на основния нефинансов елемент) и не е част от нормалните изисквания на предприятието за използване.