Определение на риска за откриване

Рискът от откриване е възможността одиторът да не открие съществено отклонение във финансовите отчети на клиента чрез одиторски процедури. Това е особено вероятно, когато има няколко отклонения, които са индивидуално несъществени, но които са съществени, когато са обобщени. Резултатът е, че одиторът би стигнал до заключението, че няма съществено отклонение във финансовите отчети, когато такава грешка действително съществува, което впоследствие би довело до издаване на грешно благоприятно одиторско становище.

Одиторът е отговорен за управлението на риска от откриване. Нивото на риск от откриване може да бъде намалено чрез провеждане на допълнителни тестове по същество, както и чрез възлагане на най-опитния персонал на одит. Примери за тестове, които могат да се проведат, са тестове за класификация, тестове за пълнота, тестове за наличие и тестове за оценка. Винаги ще има известен риск от откриване при одит, тъй като одиторските процедури не изследват изчерпателно всяка бизнес транзакция - вместо това те преглеждат само извадка от тези транзакции.

Откриването е един от трите рискови елемента, които съставляват одиторския риск - това е рискът да бъде издадено неподходящо одиторско становище. Другите два елемента са присъщи риск и риск за контрол.