Съответно твърдение

Съответно твърдение е всяко твърдение, което има разумна възможност да съдържа погрешно отчитане, което би довело до съществени грешни финансови отчети на клиента. Като такива тези твърдения имат съществено значение за това дали дадена сметка е справедливо посочена. По този начин не всички твърдения, отнасящи се до определено салдо по сметката, винаги ще бъдат релевантни от гледна точка на одитора. Например твърдението за оценка не е от значение при работа с парична сметка, с изключение на случаите, когато са включени чуждестранни валути. По същия начин оценяването винаги е от значение за резерва за съмнителни сметки, но не и за сметката на брутните търговски вземания.

Одиторът трябва да разработи съществени процедури за всяко съответно твърдение, отнасящо се до всеки съществен клас транзакции, салда по сметки и оповестявания. Това изискване се основава на факта, че одиторската оценка на риска по своята същност е осъдителна и затова може да не идентифицира всички рискове от съществени отклонения.