Определение на одитора

Одиторът е физическо лице, което проверява точността на записаните бизнес транзакции. Необходими са одитори, за да се провери дали процесите функционират по план и дали финансовите отчети, изготвени от организация, отразяват справедливо нейните оперативни и финансови резултати.

Вътрешен одитор работи за предприятието, което той или тя одитира. Външният одитор е независим от клиентите, които той или тя одитира. Външен одитор може да бъде сертифициран от държавна агенция за дипломиран експерт-счетоводител и по този начин да има право да издава сертифицирани доклади за финансовото състояние на клиентите. Вместо това външен одитор може да работи за правителство и на тази роля е възложено да проучи архивите на физически и юридически лица, за да провери дали са спазили различните данъчни закони.

Одитът е проверка на финансовите записи на предприятието и тяхното представяне в свързани финансови отчети.