Съвместни продукти

Съвместните продукти са множество продукти, генерирани от един производствен процес едновременно. Тези продукти правят недиференцирани съвместни разходи до точката на разделяне, след което всеки продукт прави отделна обработка. Преди точката на разделяне разходите могат да бъдат разпределени само за съвместните продукти.