Обременителен договор

Обременителен договор е договор, при който общите разходи, необходими за изпълнение на споразумението, са по-високи от икономическата изгода, която се получава от него. Такъв договор може да представлява голяма финансова тежест за организацията. Когато се установи обременителен договор, организацията трябва да признае нетното задължение, свързано с него, като натрупано задължение и компенсиращ разход във финансовите отчети. Това трябва да се направи веднага след като се очаква загубата.

Обременителен договор може да възникне във връзка с продажбата на стоки, когато пазарната цена спадне под разходите, необходими за получаване, добив или производство на стока. Друг пример за обременителен договор е, когато лизингополучателят все още е длъжен да извършва плащания при условията на оперативен лизинг, но вече не използва актива. Размерът на останалите лизингови плащания, намален с всички компенсиращи доходи от сублизинг, се счита за размера на задължението, което трябва да бъде признато като загуба.