Пределна печалба

Пределната печалба е разликата между пределните приходи и пределните разходи, свързани със сделката за продажба. По този начин това е допълнителната печалба, получена от генерирането на една допълнителна продажба. Като цяло, бизнесът трябва да продължи да произвежда единици, стига да има минимална печалба, която да бъде получена от всяка допълнителна продажба. Когато бизнесът достигне горния край на наличния си производствен капацитет, той става по-скъп за производство на стоки, тъй като разходите за поддръжка и извънреден труд се увеличават; това увеличение на разходите обикновено минимизира допълнителния допълнителен обем продажби, който може да бъде постигнат.

Основно управленско решение е дали да се увеличи капацитетът, когато целият наличен производствен обем е изразходван; ключова част от това решение е размерът на пределната печалба, която се очаква да бъде спечелена от допълнителния капацитет.