Потвърждение

Потвърждението е писмо, изпратено от външен одитор до доставчиците и клиентите на клиент, в което се изисква да проверят свързаните с тях салда за вземания и вземания във финансовите записи на клиента. Тази информация се счита за доста ценна от одитора, тъй като тя предоставя независимо потвърждение на определена информация в баланса на клиента. Одиторът изпраща писмо с положително потвърждение, когато иска получателите да върнат отговор, дори когато са съгласни с предоставената информация. Одиторът изпраща отрицателно писмо за потвърждение, когато иска получателите да върнат отговор само когато не са съгласни с предоставената информация.

При търговията с ценни книжа потвърждението е писмено потвърждение от брокер, че сделката е завършена.