Права и задължения

Правата и задълженията са основно твърдение, използвано при съставянето на финансови отчети, като се посочва, че организацията има право на собственост върху декларираните си активи и има задължение да плати декларираните си задължения. Например ръководството твърди, че дадено предприятие има право на собственост върху дълготрайните активи, които са обобщени в ред в баланса на организацията.