Индиректни режийни

Непряките режийни разходи са всички режийни разходи, които не са част от производствените режийни разходи. По този начин косвените режийни разходи не са пряко свързани с производството на стоки от страна на компанията или предоставянето на услуги на клиенти. Примери за непреки режийни разходи са:

  • Счетоводство, одит и съдебни разноски

  • Административни заплати

  • Информационни технологии

  • Офис разходи

  • Пощенски и печатни

  • Изследвания и развитие

  • Разходи за телефон

Непряките режийни разходи се начисляват върху разходите, както са възникнали. С малки изключения, той не се пренася в бъдещи периоди като актив.

Фирма, която се стреми да подобри отчетеното си ниво на рентабилност, може по измама да премести някои елементи на непреки режийни разходи в производствените режийни разходи, където тези елементи могат да бъдат присвоени на непродадени продукти, като по този начин се забави тяхното признаване до бъдещ период.