Цели на одита

Одиторските цели са свързани с одита на финансовите отчети. Те обхващат следните теми:

  • За да получите разумна увереност, че финансовите отчети не съдържат съществени отклонения; и

  • Да издава доклад за тези финансови отчети въз основа на констатациите, произтичащи от одита.

Ако тези цели не могат да бъдат постигнати, тогава одиторът трябва или да откаже становище, или да се оттегли от ангажимента.