Дейност на ниво единица

Дейност на ниво единица е действие, което се случва всеки път, когато се произвежда единица. Тази дейност е движеща сила на разходите, базирана на обема, тъй като възникналото количество ще варира право пропорционално на броя на произведените единици. В йерархията на разходите в рамките на система за изчисляване на разходите, базирана на дейност, активността на ниво единица е най-ниското ниво. Йерархията на разходите е:

  1. Дейности на ниво звено

  2. Дейности на ниво партида

  3. Дейности на ниво продукт

  4. Дейности на ниво клиент

  5. Дейности, поддържащи организацията