Оценка на вътрешния контрол

Оценката на вътрешния контрол включва проверка на ефективността на системата за вътрешен контрол на организацията. Включвайки се в тази оценка, одиторът може да определи степента на други тестове, които трябва да бъдат извършени, за да се стигне до становище относно справедливостта на финансовите отчети на предприятието. Здравата система за вътрешен контрол намалява риска от измама, което умерява необходимостта от допълнителни одиторски процедури. Изпитът се концентрира върху въпроси като:

  • Разделянето на задълженията

  • Проверки и баланси

  • Защита на записите

  • Нивото на обучение и компетентност на служителите

  • Ефективността на функцията на вътрешния одит на предприятието

Стъпките, включени в този процес на оценка, включват следното:

  1. Определете степента и видовете контроли, използвани от клиента.

  2. Определете на кой от тези контроли одиторът възнамерява да разчита.

  3. Въз основа на първите две стъпки определете кои одиторски процедури трябва да бъдат разширени или намалени.

  4. Направете препоръки на клиента относно това как да подобри своята система за вътрешен контрол.

Последната от предходните стъпки е полезна за подобряване на контролната среда за одитора в одита за следващата година.