Преоценъчен излишък

Преоценъчният излишък е сметка в собствения капитал, в която се съхраняват всички промени в стойността на капиталовите активи. Ако впоследствие преоценен актив се освободи от даден бизнес, всеки остатъчен излишък от преоценка се кредитира в сметката за неразпределена печалба на предприятието.

Този излишък се използва само когато организация създава своите финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Не се допуска излишък от преоценка за фирма, която използва общоприети счетоводни принципи.