Пари в брой

Паричните средства са сметки, монети, банкови салда, парични преводи и чекове. Паричните средства се използват за придобиване на стоки и услуги или за премахване на задължения. Позициите, които не попадат в определението за парични средства, са чекове и вземания с последваща дата. Повечето форми на пари в брой са електронни, а не банкноти и монети, тъй като салдото в брой може да бъде посочено в компютърните записи за инвестиционни сметки.

Паричните средства са изброени на първо място в баланса, тъй като отчетната последователност е в ред по ликвидност, а паричните средства са най-ликвидните от всички активи. Свързан счетоводен термин са парични еквиваленти, който се отнася до активи, които могат лесно да бъдат превърнати в пари.

По-вероятно е бизнесът да задържи голямо количество пари в брой, ако редовно се занимава с касови транзакции (като заложна къща) и е по-малко вероятно да задържи много пари, ако има отлична система за прогнозиране на пари и следователно може да инвестира в по-неликвидни, но по-високодоходни инвестиции с увереност.

Предполага се, че парите се отчитат по справедлива стойност по всяко време.