Декларирани дивиденти

Декларираните дивиденти се отнасят до дивиденти, които са разрешени от съвета на директорите, но все още не са изплатени на инвеститорите. До изплащането декларираните дивиденти са задължение на корпорацията. Ако дивидентите трябва да бъдат изплатени в рамките на една година (както обикновено се случва), тогава това задължение се класифицира като текущо задължение в баланса на издаващото предприятие.