Подходът за принос

Подходът за принос е формат за представяне, използван за отчета за доходите, където всички променливи разходи се агрегират и се приспадат от приходите, за да се постигне марж на вноската, след което всички фиксирани разходи се приспадат от маржа на вноските, за да се стигне до нето печалба или загуба. Форматът на отчет за доходите съгласно подхода за вноски е както следва: