Фактуриране на напредъка

Фактурирането за напредък е фактура, която има за цел да получи плащане от клиент за онази част от проекта, която е завършена до момента. Тези фактури обикновено се издават, когато даден проект има голяма продължителност, така че изпълнителят да може да получи достатъчно финансиране, за да подпомогне междинните си операции. Фактурирането за напредък е особено често в строителната индустрия, където проектите могат да продължат повече от година. Фактурирането за напредък съдържа следната уникална информация, която не се намира в стандартна фактура:

  • Коригираната обща сума на договора

  • Кумулативният размер на фактурите за напредъка към днешна дата

  • Процентът на завършеност на проекта

  • Общата сума, оставаща за таксуване

Клиентите понякога вграждат в изчислението на фактурите за напредъка удържан процент от общия договор, който не се таксува, докато проектът не завърши. Това удържано количество се използва за упражняване на натиск върху изпълнителя за отстраняване на всички останали проблеми, открити от клиента.