Бъдещо кандидатстване

Перспективното приложение е прилагането на нова счетоводна политика към транзакции след датата на промяната на политиката, с признаване на ефекта от промените в счетоводните оценки в текущия и бъдещите периоди. Промяната не се прилага за предходни периоди.