Отрицателен баланс

Отрицателното салдо възниква, когато крайното салдо в счетоводен запис е обратното на очакваното нормално салдо. Това очакване се основава на класификацията на сметката в рамките на сметкоплана. Отрицателното салдо трябва да възникне сравнително рядко. Например, ако сметката за актив има кредитно салдо, а не нормалното си дебитно салдо, тогава се казва, че има отрицателно салдо.

Следващата таблица показва нормалното салдо за всеки тип сметка, както и дали дебитно или кредитно салдо ще му даде отрицателно салдо: