Дължими данъци

Дължимите данъци се отнасят до една или повече сметки за задължения, които съдържат текущото салдо от данъци, дължими на държавни субекти. След като тези данъци бъдат платени, те се премахват от сметката за плащане на данъци с дебит.

Примерни сметки за плащане на данъци включват:

  • Дължими данъци върху продажбите (за които задължението се записва в момента на фактуриране на клиента, с дебит по сметката за вземания).
  • Дължими корпоративни данъци върху дохода (за които задължението се записва в края на всеки счетоводен период, с дебит по сметката за данък върху дохода - при условие че има облагаема печалба)
  • Дължими данъци върху заплатите (за които задължението се записва при изчисляване на ведомост с дебит по една от няколкото възможни сметки за заплати).

Дължимите данъци почти винаги се считат за текущи задължения (т.е. да бъдат платени в рамките на една година) и така се категоризират в раздела за текущи пасиви на баланса. Различните сметки за плащане на данъци могат да бъдат обобщени в един ред „дължими данъци“ в баланса за целите на представянето.