Натрупана ваканция

Натрупаната ваканция е размерът на заплатеното отпуск, спечелено от служителите, но все още не използвано от тях. Размерът на натрупаните отпуски е предимство за служителите и задължение за работодателя. Ако служителят не използва натрупаното време за почивка до края на своята работа, останалата неизползвана сума се заплаща от работодателя въз основа на последната часова ставка, платена на служителя.

Вписването на начислените заплати представлява дебит по сметката за разходи за компенсации (или заплати) и кредит по сметката за начислени заплати (или заплати). Сметката за начислени заплати е сметка за пасиви и така се появява в баланса. Ако сумата е платима в рамките на една година, тогава този ред се класифицира като текущ пасив в баланса.