Кога да се признаят приходите

Бизнесът генерира приходи от своята оперативна и финансова дейност. Времето за признаване на приходите, когато приходите могат да се появят в отчета за приходите на компанията, се основава на следните два фактора:

  • Реализирана ли е или реализируема продажбата? Продажбата се реализира, когато стоките или услугите се обменят за пари или вземания в брой. Обикновено не можете да признаете приходи, докато продажбата не бъде реализирана или осъществима.

  • Спечелена ли е продажбата? Продажба е спечелена, когато предприятието е извършило по същество всичко, което е необходимо, за да има право на ползите, представени от приходите.

По-конкретно, предприятието може да записва приходи, когато отговаря на всички следните критерии:

  • Цената е фиксирана по същество към датата на продажба.

  • Купувачът или е платил на продавача, или е длъжен да извърши такова плащане. Плащането не зависи от препродажбата на продукта от купувача.

  • Задължението на купувача да плати не се променя, ако продуктът е унищожен или повреден.

  • Купувачът има икономическа същност освен продавача.

  • Продавачът няма значителни допълнителни задължения за изпълнение, свързани с продажбата.

  • Продавачът може разумно да изчисли размера на бъдещите доходи.