Неконтролируема цена

Неконтролируемата цена е разход, върху който човек няма пряк контрол. Концепцията най-често се отнася за ръководителя на отдел, чиито отделни разходи включват няколко позиции, които той не може да промени. Примери за неконтролируеми разходи са:

  • Разходи за наем
  • Разпределение на корпоративните режийни разходи
  • Административно разпределение на режийните
  • Разходи за амортизация

Неконтролируемите разходи могат да предизвикат безпокойство, когато се оценява мениджър въз основа на разходите на отделите. Например има предвидено увеличение на плащането на наема към наемодателя и част от този разход се разпределя за отдел, който заема част от наетия имот. Управителят на този отдел изглежда лошо управлява разходите си поради увеличаването на разходите за наем, въпреки че не е отговорен за договора за наем.