Текущ актив ли е земята?

Земята е дълготраен актив, което означава, че очакваният период на използване трябва да надвишава една година. Тъй като активите са включени в класификацията на текущите активи само ако се очаква те да бъдат ликвидирани в рамките на една година, земята не трябва да се класифицира като текущ актив. Вместо това земята е класифицирана като дългосрочен актив и е класифицирана в класификацията на дълготрайните активи в баланса.

Ако не друго, земята се счита за най-дълготрайния актив, тъй като не може да бъде амортизиран и така има по същество вечен полезен живот. Единственото изключение е когато природните ресурси се извличат от земя, като в този случай очакваният период на изчерпване за добива на ресурси може да се счита за живота на поземления актив.