Връзка

Облигацията е фиксирано задължение за плащане, което се издава от корпорация или държавно образувание на инвеститори. Облигациите се използват за набиране на пари в брой за оперативни или инфраструктурни проекти. Облигациите обикновено включват периодично купонно плащане и се изплащат към определена дата на падежа. Съществуват редица допълнителни характеристики, които една облигация може да има, като например конвертируемост в акции на емитента или изискуемост преди датата на падежа.

Една облигация може да бъде регистрирана, което означава, че емитентът поддържа списък на собствениците на всяка облигация. След това емитентът изпраща периодично лихвените плащания, както и окончателното плащане на главницата, на инвеститора на записа. Това може да бъде и купонна облигация, за която издателят не поддържа стандартен списък на притежателите на облигации. Вместо това всяка облигация съдържа лихвени купони, които притежателите на облигации изпращат на емитента на датите, когато се дължат лихвените плащания. Купонната облигация е по-лесна за прехвърляне между инвеститорите.