Счетоводна книга за задължения

Книга на задълженията съдържа подробности за всички фактури, получени от доставчици. Тази книга се използва като спомагателна книга, от която периодично се публикува информация на обобщено ниво в главната книга. Наличието на отделна счетоводна книга за задължения предпазва голяма част от подробните транзакции на задълженията да не затрупват главната книга.

Книгата проследява конкретната информация за плащане за всяка фактура, която включва следното:

  • Номер на фактура

  • Датата на фактурата

  • Име на доставчик

  • Платима сума

Салдото по сметката на главната книга за задължения се сравнява с крайното салдо на счетоводната книга, за да се гарантира, че двете съвпадат; това сравнение се извършва като част от процеса на затваряне в края на периода.