Разходи за наем на оборудване

Разходите за наем на оборудване са сметка, в която се съхраняват годишните разходи, свързани с наемането на различни видове оборудване. Общата сума за тази сметка може да се появи като отделен ред в отчета за приходите и разходите или да се агрегира с други сметки в ред с различно обозначение. Салдото по сметката се изчиства в края на всяка фискална година.