Нето на амортизацията

Нето на амортизацията се отнася до отчетената сума на материален дълготраен актив, без да се включват всички натрупани амортизации, начислени срещу него. Тази информация може да се отчита отделно в баланса на предприятието, където общата сума на дълготрайните активи преди амортизацията е посочена в една позиция, последвана от натрупана амортизация, като трета позиция обединява двете в „нетна амортизация “Договорена покупка.