Маркетингови разходи

Маркетинговите разходи се състоят от тези разходи, направени за представяне на стоките и услугите на организацията на потенциални клиенти. Примери за разходи, които се класифицират като маркетингови разходи, са:

  • Реклама

  • Агенционни такси

  • Анкети на клиентите

  • Разработване на реклама и други промоции

  • Подаръци за клиенти

  • Онлайн реклама

  • Печатни материали и дисплеи

  • Мониторинг и участие в социалните медии

  • Спонсорство

Повечето маркетингови разходи се начисляват върху разходи през направения период, въпреки че някои печатни материали и разходи за реклама могат да бъдат третирани като предплатени разходи.