Основен капитал

Основният капитал се състои от всички видове акции, издадени от корпорация. Тази класификация включва обикновени акции и може да включва и няколко вида предпочитани акции. Средствата, получени от капиталов фонд, се записват в раздела за собствения капитал на акционерите в баланса.

Казва се, че бизнес с относително малък размер на капиталовия капитал е слабо капитализиран и вероятно разчита на значителна сума на дълга за финансиране на своите операции. Обратно, предприятието с голям размер на капиталовия капитал изисква по-малко дълг за финансиране на своите операции и по този начин е по-малко обект на негативните ефекти от промените в лихвените проценти.

Алтернативно определение на капиталовия фонд е, че той се състои от общия брой обикновени и привилегировани акции, които са разрешени за издаване. Тази сума може да бъде значително по-голяма от броя на действително издадените акции. Необходима е промяна в корпоративния харта, за да се увеличи броят на акциите, разрешени за издаване.