Идентифицируем актив

Идентифициращият актив е отделен актив, който е придобит чрез бизнес комбинация. Тези активи се определят по справедлива стойност и се записват във финансовите отчети на придобиващия. След като бъдат определени справедливите стойности на всички идентифицируеми активи и пасиви, общата сума се изважда от покупната цена, платена на собствениците на придобивания; остатъкът се записва като репутация в баланса на придобиващия.

Примери за идентифицируеми активи са сгради, компютърно оборудване, машини, офис оборудване и превозни средства. Нематериалните активи също могат да се считат за идентифицируеми активи.

Счита се, че даден актив може да бъде идентифициран, ако може да се продава отделно.