Цикъл на обработка на данни

Цикълът за обработка на данни е набор от операции, използвани за трансформиране на данните в полезна информация. Целта на тази обработка е да създаде полезна информация, която може да се използва за подобряване на бизнеса. Този цикъл включва следните стъпки:

  1. Събиране на данни

  2. Подготовка на данните във формат, подходящ за въвеждане на данни, както и проверка на грешки

  3. Въвеждане на данните в системата, което може да включва ръчно въвеждане на данни, сканиране, машинно кодиране и т.н.

  4. Обработка на данните с компютърни програми

  5. Предаване на получената информация на потребителя, обикновено чрез екран или отпечатан отчет, така че да може да се действа

  6. Съхраняване на входни данни и изходна информация за бъдеща употреба