Форма за акаунт

Формулярът за сметка се отнася до двуколонен формат за представяне на баланса. В този формат активите са изброени в първата колона, докато сметките за пасиви и собствен капитал са изброени във втората колона. Това оформление съответства на счетоводното уравнение, където общата сума на активите се равнява на сумата на всички пасиви и собствен капитал. Тези суми се появяват в долната част на първата и втората колони, което улеснява проверката на съвпадението на общите суми.

Другият тип формат за баланса е форматът на отчета, където всички описания на сметки се появяват в първата колона, започвайки с активи и завършвайки с собствен капитал; Общата сума на договорените покупки се показва във втората колона.