Нетна балансова стойност

Нетната балансова стойност се отнася до текущото отчетено салдо на актив или пасив, нетирано спрямо сумата в контра сметката, с която е сдвоено. Например, дълготрайният актив има текущо отчетено салдо от $ 50 000 и има $ 10 000 натрупана амортизация в контра сметката, с която е сдвоен. Това означава, че нетната балансова стойност на актива е $ 40 000. По същия начин, ако облигационното задължение има текущо отчетено салдо от 250 000 долара и има 20 000 долара отстъпка от дължимите облигации, свързано със същата облигация, тогава нетната балансова стойност на облигацията е 230 000 долара.