Допустимо отклонение

Допустимото отклонение е най-големият процент отклонения, изпитан при вземането на одиторски извадки, който одиторът ще приеме, за да разчита на конкретен контрол. Ако степента на отклонение е по-висока от тази прагова стойност, тогава одиторът не може да разчита на контрола.