Проверка

Проверката се отнася до способността на одитора да постигне цялостна проверка на финансовите записи и финансовите отчети на клиент. Одиторският ангажимент има по-високо ниво на проверка, когато са налице следните условия:

  • Финансовите записи на клиента са добре организирани и пълни

  • Персоналът на клиента е прозрачен в отношенията си с одитора

  • Клиентът има добра система за вътрешен контрол