Процент на начисляване

Лихвеният процент е процентният лихвен процент, приложен към останалата главница по заема. Концепцията се използва за определяне на размера на лихвените разходи, натрупани между лихвените плащания. Лихвеният процент обикновено се използва за облигации, тъй като тези финансови инструменти обикновено плащат лихва само на интервали от веднъж на всеки шест месеца и разходите за лихви трябва да се определят през междинните периоди.

Например, една облигация току-що е платила лихва за шестте месеца, приключващи на 30 юни. Администраторът на емитента трябва да начисли лихвени разходи за месец юли и така използва начисляваща ставка от 8%, за да изчисли лихвените разходи за тази допълнителна Период.

Терминът за начисляване се използва и в други области, както следва:

  • Ваканция . Наръчникът на служителите може да посочва, че служителите печелят време за почивка в размер на 3 часа за 100 отработени часа. Нормата, с която се печели времето за отпуск, се нарича процент на начисляване.

  • Пенсия . Участниците в фирмен пенсионен план получават пенсионни обезщетения при определена ставка, която е процентната ставка.