Реална сметка

Реална сметка е сметка, която запазва и пуска напред своето крайно салдо в края на годината. След това тези суми стават начални салда през следващия период. Областите в баланса, в които се намират реални сметки, са активи, пасиви и собствен капитал. Примери за реални сметки са:

  • Пари в брой

  • Сметки за вземания

  • Дълготрайни активи

  • Задължения

  • Неразпределена печалба

Реалните сметки включват също сметки за активи, контра пасиви и контракапитали, тъй като тези сметки запазват салдата си след текущата финансова година.

Реалните сметки не са посочени в отчета за доходите. Всички салда в сметките за приходи, разходи, печалби и загуби (известни като номинални или временни сметки), изброени в отчета за приходите и разходите, се изплащат към неразпределената печалба в края на всяка фискална година, което води до нулеви начални салда по тези сметки към началото на следващата фискална година. Тъй като неразпределената печалба е реална сметка, това означава, че салдата по всички номинални сметки в крайна сметка се прехвърлят в реална сметка.

Одиторите редовно преглеждат съдържанието на реалните сметки като част от своите одиторски процедури.

Подобни условия

Реалните сметки са известни още като постоянни сметки.