Счетоводни политики

Счетоводните политики са правилата, използвани от предприятието, за да гарантират, че транзакциите се записват правилно и финансовите отчети се изготвят правилно. Тези политики гарантират, че счетоводните дейности се обработват последователно във времето. Те също са необходими, за да се гарантира, че организацията следва приложимата счетоводна рамка, като GAAP или МСФО.

Счетоводните политики са включени в бележките, които придружават финансовите отчети на даден бизнес. Примери за тези политики са:

  • Как бизнесът признава приходите

  • Как бизнесът признава амортизацията

  • Кой метод на потока на разходите се използва за признаване на запасите

  • Кои разходи за изследвания и разработки се капитализират и кои са разходи

Агресивността или консервативността на счетоводните политики на фирмата дава индикатор за това как управленският екип използва счетоводството, за да постигне по-високи печалби от „книга“. По този начин инвеститорите трябва да разгледат всички публикувани политики на дадено предприятие, за да видят дали финансовите отчети, които то изготвя, имат потенциала да отразяват агресивна представа за неговите резултати и финансово състояние.