Комфортно писмо

Комфортно писмо е писмено изявление, издадено от външен одитор, в което се посочва, че в проспекта на предприятие, което издава ценни книжа, няма неточна или подвеждаща информация. Въпреки че одитът не се извършва, писмото за утеха по същество посочва, че одитираните финансови отчети няма да се различават съществено от тези, които се появяват в проспекта. Комфортните писма се издават най-често като част от първоначалното публично предлагане. Комфортно писмо съдържа само мнение; това не е гаранция или гаранция, че предприятието, за което се отчита, ще остане финансово жизнеспособно.

Комфортни писма се издават и в други ситуации, например във връзка с издаването на заем или ипотека.