Амортизация на книгата

Амортизацията по книги е сумата на амортизационните разходи, изчислена за дълготрайни активи, която се записва във финансовите отчети на предприятието. Тя може да варира от данъчната амортизация, която е сумата, изчислена за включване в данъчната декларация на организацията. Амортизацията по книги има тенденция да бъде по-ниска от данъчната амортизация, така че даден бизнес може да отчете по-висока печалба в отчета си за доходите, като същевременно плаща данъчен декларация за намален доход.

Бизнес, който има по-ниска амортизация от данъчната амортизация, е по-вероятно да използва линейна амортизация, което води до по-ниска такса за първоначална амортизация, отколкото ускорените методи, които са по-често използвани в данъчната декларация. Също така, амортизацията по книги трябва да приблизително приближава действителното използване на дълготрайни активи, докато методите на данъчна амортизация по същество са предназначени да отложат признаването на данъците върху дохода за по-късен период.