Амортизация

Амортизацията е процесът на постепенно начисляване на цената на даден актив в разход за очаквания период на използване, който прехвърля актива от баланса към отчета за доходите. По същество отразява потреблението на нематериален актив през полезния му живот. Амортизацията се използва най-често за постепенно отписване на себестойността на тези нематериални активи, които имат специфичен полезен живот. Примери за нематериални активи са патенти, авторски права, таксиметрови лицензи и търговски марки. Концепцията се прилага и за такива позиции като отстъпката по вземанията и отсрочените такси.

Концепцията за амортизация се използва и при кредитиране, където амортизационният график посочва началното салдо на заема, намалено с лихвите и главницата, дължими за плащане през всеки период, и крайното салдо по заема. Графикът на амортизация показва, че по-голяма част от плащанията по заема отиват за изплащане на лихви в началото на срока на заема, като този дял намалява с течение на времето, тъй като все повече и повече от основния баланс на заема се изплаща. Този график е доста полезен за правилно отчитане на лихвите и основните компоненти на плащането по заема.

Отчитане на амортизация

Записът в дневника за записване на амортизация за нематериален актив е: