Положително потвърждение

Положителното потвърждение е запитване, направено от одитор до трета страна, което изисква отговор. Запитването е по отношение на това дали записите на третата страна съвпадат с тези, които одиторът проверява. Дори да има съвпадение, без изключения, одиторът пак изисква отговор. Положителните потвърждения обикновено са свързани с одита на вземанията, задълженията и договореностите по дълга. Другият тип потвърждение е отрицателно потвърждение, при което третата страна трябва да отговори само ако има несъответствие между записите.

Положителното потвърждение се счита за по-високо качество на доказателствата, отколкото отрицателното потвърждение, тъй като одиторът получава изрични доказателства от третата страна.