Изчисляване на среднопретегления лихвен процент

Среднопретегленият лихвен процент е съвкупният лихвен процент, платен по целия дълг. Изчислението за този процент е да се обобщят всички лихвени плащания през периода на измерване и да се разделят на общата сума на дълга. Формулата е:

Съвкупни лихвени плащания ÷ Агрегиран дълг = Среднопретеглен лихвен процент

Например, бизнесът има заем в размер на 1 000 000 щатски долара, върху който плаща 6% лихва. Освен това има непогашен заем от 500 000 щатски долара, върху който плаща 8% лихва. Годишната сума, платена по първия заем, е $ 60 000, а годишната сума, платена по втория заем, е $ 40 000. Тази информация води до следното изчисляване на среднопретегления лихвен процент по дълга на фирмата:

(60 000 долара лихва + 40 000 долара лихва) ÷ (1 000 000 долара заем + 500 000 долара заем)

= 100 000 $ лихва / 1 500 000 $ заем

= 6,667% среднопретеглена лихва

Това изчисление често се използва от лица, които обмислят консолидация на дълговете си и искат да разберат среднопретегления лихвен процент на тези дългове, преди да го направят, за да видят дали ще получат добра сделка от кредитора за консолидация.