Определение за предплатен доход

Предплатени приходи са средства, получени от клиент преди предоставяне на стоки или услуги. Той се счита за пасив, тъй като продавачът все още не е доставил, и затова той се появява в баланса на продавача като текущ пасив. След като стоките или услугите са доставени, задължението се анулира и средствата вместо това се записват като приходи.

Концепцията за предплатения доход обикновено се среща в предприятията, които изискват предплащане за производството на стоки по поръчка. Не се използва в други отрасли, като търговията на дребно, където плащането винаги се извършва по време на продажбата или по-късно.

Подобни условия

Предплатените доходи са известни също като нереализирани приходи.