Издаден запас

Издадените акции са акциите на компания, които са разпределени на инвеститорите. Това са всички акции, представляващи общия дял от собствеността в даден бизнес. Издадените акции включват акции, които са продадени, дадени на служители или трети лица като компенсация или плащане (съответно), дарени или издадени при уреждане на дълг - накратко, всяка възможна акция, която е била разпределена. Това включва акции, притежавани както от външни лица, така и от вътрешни лица. Размерът на издадените акции може да бъде отчетен във финансовите отчети на компанията.

Ако дадена компания придобие обратно акции и ги оттегли, тези акции вече не се считат за издадени.

Издадените акции варират от разрешените акции, тъй като разрешените акции са одобрени за издаване само от борда на директорите, докато издадените акции са действително разпределени.

Подобни условия

Емитираните акции се наричат ​​още емитирани акции.