Формула за нетен доход

Формулата за нетен доход дава остатъчната сума на печалбата или загубата, останала след приспадане на всички разходи от приходите. Резултатите от тази формула се наблюдават внимателно, тъй като те разкриват дали даден бизнес е вероятно да бъде жизнеспособна оперативна единица. Когато няма постоянна тенденция на положителен нетен доход, инвеститорите ще продадат своите акции, което ще доведе до дългосрочен спад в цената на акциите.

Формулата на нетния доход се появява в долната част на отчета за доходите. Следващата таблица, която представя формулата на нетния доход, посочва основните видове разходи, които се приспадат от приходите, за да се получи нетен доход: