Определение на центъра за печалба

Центърът за печалба е бизнес звено или отдел в рамките на организация, който генерира приходи и печалби или загуби. Ръководството следи отблизо резултатите на центровете за печалба, тъй като тези субекти са ключовите двигатели на общите резултати на предприятието майка. Ръководството обикновено използва резултатите от центъра за печалба, за да реши дали да им отпусне допълнително финансиране, както и дали да изключи ниско ефективни единици. Управителят на център за печалба обикновено има правомощията да взема решения относно това как да печели приходи и какви разходи да направи.

Центровете за печалба могат да бъдат включени в отчитането по сегменти на публично държано предприятие. Частните предприятия не трябва да докладват тази информация като част от своите финансови отчети.

Други видове отчетни единици в даден бизнес са центърът на разходите и инвестиционният център. Центърът на разходите е отговорен само за своите разходи, докато инвестиционният център отговаря за възвръщаемостта на активите си. По отношение на нивото на отговорност, центърът на печалбата е между центъра на разходите и центъра на отговорност.